Вівторок., 18. травня 2021

О Г О Л О Ш Е Н Н Я

На Берегівщині працюватиме мобільний сервісний 
центр МВС у червні, також приймаються заявки 
від громадян на наступні прийоми

 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 33/2012

Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування

Відповідно до статті 11 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» постановляю:

1. Затвердити Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування (додається).

2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк:

привести свої акти та забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Указом;

подати пропозиції щодо внесення до актів Президента України змін, що випливають із цього Указу.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

Указ Президента України від 19 листопада 2001 року №1098 «Про обов’язкову спеціальну перевірку відомостей, що подають кандидати на зайняття посад державних службовців»;

пункт 40 змін, що вносяться до указів Президента України, затверджених Указом Президента України від 5 березня 2004 року №280 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких указів Президента України»;

Указ Президента України  від 9 червня 2006 року №508 «Про внесення змін до Указу Президента України від 19 листопада 2001 року №1098»;

Указ Президента України  від 18 серпня 2006 року №687 «Про внесення змін до Указу Президента України від 19 листопада 2001 року №1098»;

Указ Президента України від 2 жовтня 2006 року №810 »Про внесення змін до Указу Президента України від 19 листопада 2001 року №1098»;

Указ Президента України від 30 квітня 2010 року №589 «Про внесення змін до Указу Президента України від 19 листопада 2001 року №1098».

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ

25 січня 2012 року


ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України 
від 25 січня 2012 року №33/2012

ПОРЯДОК 
організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування

1. Спеціальній перевірці підлягають відомості щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, зазначених у пункті 1 частини першої статті 4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» (крім кандидатів на пост Президента України, кандидатів у народні депутати України, кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та на посади сільських, селищних, міських голів) (далі – кандидати), у тому числі відомості, подані особисто.

Спеціальна перевірка відомостей про кандидатів на посаду судді здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

2. Організація проведення спеціальної перевірки покладається на керівника (заступника керівника) відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, на зайняття посади в якому претендує кандидат, крім випадків, установлених законом.

3. Для забезпечення організації проведення спеціальної перевірки керівник органу державної влади чи органу місцевого самоврядування може визначити відповідальні структурні підрозділи.

4. Спеціальній перевірці підлягають відомості щодо:

притягнення особи до кримінальної відповідальності, у тому числі за корупційні правопорушення, наявності судимості, її зняття, погашення;

факту, чи є особа піддана або піддавалася раніше адміністративним стягненням за корупційні правопорушення;

достовірності відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік;

наявності в особи корпоративних прав;

стану здоров'я, освіти, наявності наукового ступеня, вченого звання, підвищення кваліфікації;

громадянства;

інших відомостей, вимога щодо подання яких установлена законом.

5. Спеціальна перевірка проводиться за письмовою згодою кандидата (форма 1, додається), яка подається разом із заявою про призначення, а в разі конкурсного добору така згода подається протягом трьох днів із дати одержання кандидатом повідомлення про результати конкурсу. 

У разі ненадання кандидатом згоди спеціальна перевірка стосовно нього не проводиться і питання щодо його призначення або підготовки подання для призначення на відповідну посаду не розглядається.

6. Спеціальна перевірка проводиться у п'ятнадцятиденний строк із дати направлення керівником органу державної влади, органу місцевого самоврядування, який організовує проведення перевірки, запиту про проведення спеціальної перевірки (далі – запит).

7. Спеціальна перевірка проводиться:

1) Міністерством внутрішніх справ України – щодо відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності, наявність судимості, її зняття, погашення, про застосування до кандидата адміністративних стягнень за корупційні правопорушення;

2) Міністерством юстиції України – щодо наявності у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні правопорушення, відомостей про кандидата;

3) Державною податковою службою України – щодо достовірності відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік;

4) Міністерством охорони здоров'я України – щодо відомостей про стан здоров'я кандидата;

5) Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України – щодо освіти, наявності у кандидата наукового ступеня, вченого звання;

6) Державною міграційною службою України – щодо відомостей про громадянство.

До проведення спеціальної перевірки інших відомостей, вимога щодо подання яких установлена законом, можуть залучатися спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції, а в разі потреби – інші центральні органи виконавчої влади.

8. Відповідний орган державної влади чи орган місцевого самоврядування не пізніше наступного робочого дня після одержання згоди кандидата надсилає (за винятком випадків, передбачених пунктом 9 цього Порядку) до органів, зазначених у пункті 7 цього Порядку, або до їх територіальних органів чи підрозділів (за наявності) запит, підготовлений кадровою службою (іншим підрозділом) цього органу (форма 2, додається).

Запит підписується керівником відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, а в разі його відсутності – особою, яка виконує його обов'язки, або заступником керівника цього органу відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

9. Запит про проведення спеціальної перевірки відомостей щодо кандидатів на зайняття посад державних службовців, призначення на які здійснюється Президентом України або Кабінетом Міністрів України, надсилається не пізніше наступного робочого дня після одержання згоди кандидата до органів, зазначених у пункті 7 цього Порядку, або до їх територіальних органів чи підрозділів (за наявності) відповідно Главою Адміністрації Президента України, керівником Секретаріату Кабінету Міністрів України (їх заступниками або іншою визначеною ними посадовою особою) через Національне агентство України з питань державної служби (форма 2, додається).

10. До запиту додаються копії:

1) письмової згоди кандидата на проведення спеціальної перевірки;

2) автобіографії;

3) паспорта;

4) документів про освіту, вчені звання, наукові ступені;

5) декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік;

6) медичної довідки про стан здоров'я;

7) військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);

8) довідки про допуск до державної таємниці (у разі наявності);

9) інших документів, у яких містяться відомості, вимога щодо подання яких установлена законом.

Копії документів, зазначених у підпунктах 1 – 3 цього пункту, надсилаються всім органам, які проводитимуть спеціальну перевірку. Копії документів, зазначених у підпунктах 4 – 9, надсилаються органам, які проводитимуть перевірку відповідних відомостей, зазначених у пункті 7 цього Порядку.

11. Обмін під час проведення спеціальної перевірки відомостями між органами, які проводять спеціальну перевірку, здійснюється у порядку, встановленому законодавством.

12. Інформація про результати спеціальної перевірки та наявність даних, які перешкоджають зайняттю кандидатом посади, підписана керівником державного органу, що проводив спеціальну перевірку, а в разі його відсутності – особою, яка виконує його обов'язки, або заступником керівника цього органу відповідно до розподілу функціональних обов'язків, подається відповідному органу, який надіслав запит (за винятком випадків, передбачених абзацом другим цього пункту), не пізніше семи днів із дати надходження запиту.

Інформація про результати спеціальної перевірки відомостей щодо кандидатів, зазначених у пункті 9 цього Порядку, підписана керівником державного органу, що проводив спеціальну перевірку, а в разі його відсутності – особою, яка виконує його обов'язки, або заступником керівника цього органу відповідно до розподілу функціональних обов'язків, не пізніше семи днів із дати надходження запиту подається до Національного агентства України з питань державної служби, яке у триденний строк із дня одержання такої інформації здійснює її узагальнення та надсилає відповідно до Адміністрації Президента України або Секретаріату Кабінету Міністрів України.

13. Кадрова служба (інший підрозділ) органу, який надіслав запит, на підставі інформації, зазначеної в абзаці першому пункту 12 цього Порядку, готує довідку про результати спеціальної перевірки (форма 3, додається), яка підписується її керівником.

Довідка про результати проведення спеціальної перевірки відомостей щодо кандидатів, зазначених у пункті 9 цього Порядку (форма 3, додається), готується відповідним структурним підрозділом Адміністрації Президента України або Секретаріату Кабінету Міністрів України на підставі інформації, зазначеної в абзаці другому пункту 12 цього Порядку, поданої Національним агентством України з питань державної служби.

14. Довідка про результати спеціальної перевірки додається до документів, поданих кандидатом, або до особової справи, якщо прийнято рішення про його призначення на посаду.

15. У разі встановлення за результатами спеціальної перевірки факту подання кандидатом неправдивих відомостей посадова особа (орган), яка (який) здійснює призначення (обрання) на посаду, відмовляє такому кандидату у призначенні (обранні) на посаду та протягом трьох робочих днів з дня надходження відповідної інформації повідомляє про виявлений факт правоохоронним органам для реагування в установленому законом порядку.

Кандидат, щодо якого проведена спеціальна перевірка, має право на ознайомлення з довідкою про результати спеціальної перевірки. У разі незгоди кандидата з результатами перевірки він може подати свої зауваження у письмовій формі стосовно її результатів до відповідного органу.

Рішення про відмову кандидату у призначенні (обранні) на посаду з підстави, зазначеної в абзаці першому цього пункту, може бути оскаржено до суду.

16. Органи, які проводили спеціальну перевірку, у разі надходження від кандидата зауважень стосовно результатів спеціальної перевірки надають йому письмову відповідь протягом десяти днів з дати надходження зауважень.

17. У разі переведення кандидата на іншу посаду у межах одного і того ж органу державної влади чи органу місцевого самоврядування спеціальна перевірка щодо нього не проводиться.

Глава Адміністрації Президента України С.ЛЬОВОЧКІН

 

Додатково: