Понеділок., 17. лютого 2020

 Про доповнення Методики розрахунку 

і порядку використання плати за оренду 

майна спільної власності територіальних 

громад сіл, селища району Берегівської 

районної ради, затвердженої рішенням 

3-ої сесії V -го скликання Берегівської

районної ради від 22.11.2006 р. № 67 

«Про оренду майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селища району

З метою підвищення ефективності використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району, відповідно частини 2 статті 19 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та частини 5 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Внести до Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району Берегівської районної ради, затвердженої рішенням 3-ої сесії V-го скликання районної ради від 22.11.2006 р. № 67 «Про оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району» зміни та доповнення, що додаються.

2. Це рішення набирає чинності з 01 липня 2012 року.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань управління майном, планування територій, архітектури, будівництва, будівельної індустрії, дорожнього і житлово-комунального господарства та благоустрою територій (Іванюк М.М.).

Голова ради                                                                                        А.А.Бігарі

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення районної ради

від«___»______2012р. №___ _

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ

до Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району Берегівської районної ради, затвердженої рішенням 3-ої сесії V -го скликання Берегівської районної ради від 22.11.2006 р. № 67 «Про оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району »

1. У пункті 4:

1.1. У другому реченні абзацу першого слова «за перший місяць оренди» замінити словами «за базовий місяць розрахунку орендної плати – останній місяць, за який визначено індекс інфляції»;

Останнє речення абзацу викласти у такій редакції:

«З урахуванням розміру орендної плати за базовий місяць оренди розраховується розмір орендної плати за перший та наступні місяці оренди».

1.2. Доповнити пункт абзацом такого змісту:

«Розрахунок орендної плати за базовий місяць затверджується орендодавцем».

 

2. Пункт 5 викласти у такій редакції:

«Розмір річної орендної плати за цілісні майнові комплекси комунальних підприємств визначається за формулою :

Опл = (Воз + Внм) * Сор.ц.,

100

 

де

Опл. - розмір річної орендної плати, грн.;

Воз - вартість основних засобів  за незалежною оцінкою на час оцінки об’єкта оренди, грн.;

Внм – вартість нематеріальних активів за незалежною оцінкою на час оцінки об’єкта оренди, грн.;

Сор.ц. - орендна ставка за використання цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, визначена згідно з додатком 1  цієї Методики».

3. У останньому реченні пункту 6 слова «здійснювати експертну оцінку» замінити словами «здійснювати незалежну оцінку»

4. Доповнити пункт 7 абзацом такого змісту:

«Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна бюджетними організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету; державними та комунальними закладами охорони здоров’я, які утримуються за рахунок державного та районного бюджетів; державними та комунальними телерадіоорганізаціями; редакціями державних і комунальних періодичних видань та періодичних видань, заснованих об’єднаннями громадян, державними та комунальними науково-дослідними установами, навчальними закладами, трудовими і журналістськими колективами, підприємствами зв’язку, що їх розповсюджують; Товариством Червоного Хреста України та його місцевими організаціями; асоціаціями органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом, а також інвалідами з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування становить 1 гривню. Індексація річної орендної плати проводиться один раз на рік на підставі річних індексів інфляції у строки, визначені договором оренди.

Орендна плата у розмірі, встановленому згідно з абзацом другим цього пункту, не застосовується у разі оренди нерухомого майна для розміщення засобів масової інформації:

- рекламного та еротичного характеру;

- заснованих в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства;

- в яких понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали зарубіжних засобів масової інформації;

- заснованих за участю юридичних або фізичних осіб, до сфери діяльності яких належить виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення».

5. У пункті 8:

5.1. Формулу:  «Опл = Вп * Сор», замінити такою формулою:

« Опл = Вп * Сор, »;

100

5.2. У абзаці другому слова «експертна оцінка» замінити словами «незалежна оцінка»

5.3. Абзаци третій вилучити.

6. Пункт  10 викласти у такій редакції:

«Перед розрахунком орендної плати за перший місяць оренди чи після перегляду розміру орендної плати визначається розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку за такою формулою:

Опл.міс. = Опл.:12 * Ід.о.* Ім. ;

де

Опл.міс. – орендна плата за базовий місяць оренди, грн.;

Опл. – розмір річної орендної плати, визначений за цією Методикою, грн.;

Ід.о. – індекс інфляції за період з дати проведення незалежної або стандартизованої оцінки до базового місяця розрахунку орендної плати;

Ім. - індекс інфляції за базовий місяць розрахунку орендної плати.

Розмір орендної плати за перший місяць оренди визначається шляхом коригування орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції за період з першого числа наступного за базовим місяця до останнього числа першого місяця оренди.

Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць».

Заступник голови ради                                                                  А.О.Браун 

 

АНАЛІЗ

регуляторного впливу до проекту рішення Берегівської районної ради  «Про доповнення  Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району Берегівської районної ради, затвердженої рішенням 3-ої сесії V -го скликання Берегівської районної ради від 22.11.2006 р. № 67 «Про оренду майна спільної власності територіальних громад сіл,селища району»

 

1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання. 

         В даний час питання, пов’язані з розрахунком і порядком використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району Берегівської районної ради, а також  розміри ставок за використання нерухомого майна, регулюються Методикою розрахунку і порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району, затвердженою рішенням 3-ої сесії V-го скликання Берегівської районної ради від 22.11.2006 р. № 67 «Про оренду майна спільної власності територіальних громад сіл,селища району.

         У зв’язку зі змінами в діючому законодавстві щодо оренди державного та комунального майна виникла  потреба  затвердити зміни та  доповнення до нормативно - правового акта, який би дозволив привести положення Методики у відповідність до норм чинного законодавства.    

Метою внесення змін до Методики є удосконалення організаційно - економічного механізму розрахунку та стягнення плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району.

2. Цілі державного регулювання.

Зміни та доповнення до Методики розроблені з метою уточнення положень Методики та приведення її у відповідність до норм чинного законодавства, підвищення ефективності використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району.

 

         3.Альтернативні способи досягнення цілей .

Перша альтернатива – залишити дану ситуацію без змін.

Дана альтернатива є неприйнятною у зв’язку з тим, що цілей правового регулювання не буде досягнуто.

Друга  альтернатива  - відмовитись від регулювання.

Дана альтернатива є неприйнятною, оскільки суперечить діючому законодавству.

Виходом з даної ситуації є прийняття запропонованого акта.

Цей вихід є актуальним та адекватним ситуації, що склалася, та досягає завдань регулювання.

4. Опис механізмів, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми, і відповідні заходи.

Для розв’язання проблеми зазначеної в розділі 1 цього Аналізу пропонується прийняти районною радою рішення про доповнення  Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району Берегівської районної ради, затвердженої рішенням 3-ої сесії V-го скликання Берегівської районної ради від 22.11.2006 р. № 67 «Про оренду майна спільної власності територіальних громад сіл,селища району.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта

Прийняття змін та доповнень до Методики забезпечить приведення її у відповідність до норм чинного законодавства. 

Запровадження запропонованого акта забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей.

 

6. Визначення очікуваних результатів прийняття акта.

Проект доповнень та змін до Методики передбачає:

- приведення її у відповідність до норм чинного законодавства;

            - удосконалення порядку розрахунку орендної плати за цілісні майнові комплекси комунальних підприємств;

            - уточнення порядку індексації річної орендної плати у розмірі 1 гривні. 

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси територіальної громади

Зменшення кількості відмов орендарів від орендованих приміщень,  збереження та ефективне використання орендованого майна

Зменшення орендної плати для окремих бюджетних установ,які утримуються за рахунок державного бюджету

Інтереси суб'єктів господарювання

Покращення умов для підприємницької діяльності

Немає

Інтереси органів місцевого самоврядування

Нормативне забезпечення механізму розрахунку і порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району

Немає

 

 

7. Строк дії акта.  

Строк дії зазначеного регуляторного акта необмежений з можливістю внесення змін.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта.

   В результаті впровадження регуляторного акта буде досліджуватись та вивчатися:

-         ефективність розробленого механізму;

 -   рівень поінформованості суб'єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень регуляторного акта;

- кількість суб'єктів господарювання, на які поширюється дане Положення.

 

9. Заходи відстеження результативності регуляторного акта.

  Відстеження результативності буде здійснюватися на основі аналізу статистичних даних, що включають в себе: надходження до бюджету, кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія регуляторного акта.

        Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до набрання ним чинності.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься через рік після прийняття, у формі звіту.

Періодичні відстеження результативності будуть здійснюватися раз на кожні три роки, починаючи від дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності.

Начальник відділу управління об’єктами

спільної власності територіальних громад сіл,

селища  району Берегівської районної ради                               І.А.Дерцені

Примітка

Пропозиції та зауваження до проекту регуляторного акта просимо надавати письмовій формі поштою за адресою : 90202, м. Берегово, вул.. Мукачівська, 6 каб. 32 або факсом за номером 2-32-54.